Net_KKK

    真的很喜欢“骑士精神”那个VCR啊
    不如红队去演戏吧(虽然欢欢的记忆力比较危险)
     再取个名叫X-water什么的
     白队唱歌红队演戏
     互不冲突
     有什么不好
  
    个人脑洞,希望不会掉粉什么的
    

  
   

评论(10)

热度(14)